ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය විශ්වයේ ක්‍රියා කලාප

විශ්වයේ ක්‍රියා කලාප යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා