ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය විවිධාකාර ක්‍රම

විවිධාකාර ක්‍රම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා