ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය අභිඥාලාභී රහතන්වහන්සේ

අභිඥාලාභී රහතන්වහන්සේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා