ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ගුනයකින් දැකීම

ගුනයකින් දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා