ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය නක්ෂත්‍රය ප්‍රගුන කල අය

නක්ෂත්‍රය ප්‍රගුන කල අය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා