ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය ආර්ය මාර්ගය පලවෙනි වීම

ආර්ය මාර්ගය පලවෙනි වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා