ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය උපාදානයට අනුව උපත

උපාදානයට අනුව උපත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා