ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය පන්සීයක් අත්බැව්

පන්සීයක් අත්බැව් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා