ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය පටිසංධිය ලබන අත්බවදී ලබන කය

පටිසංධිය ලබන අත්බවදී ලබන කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා