ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය පුන්‍ය හෝ පාප බලවත් වීම

පුන්‍ය හෝ පාප බලවත් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා