ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය පාපකර්මය බලවත් වීම

පාපකර්මය බලවත් වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා