ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය උතුතජ කය, චිත්තජ කය, කරජකය,කර්මජ කය

උතුතජ කය, චිත්තජ කය, කරජකය,කර්මජ කය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා