ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය පංචඉන්ද්‍රිය ගෝචර මනස සහ සිද්ධාන්තය

පංචඉන්ද්‍රිය ගෝචර මනස සහ සිද්ධාන්තය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා