ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ඉන්දන මාත්‍රයට ගිනි මාත්‍රයයි

ඉන්දන මාත්‍රයට ගිනි මාත්‍රයයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා