ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය ඒ ඒ මොහොතේ සිදුවන හේතුඵල රටාව

ඒ ඒ මොහොතේ සිදුවන හේතුඵල රටාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා