ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ විෂය වච්චගෙත්ත පරිබ්‍රාජිකයාට කිවු ගින්න උපමාව

වච්චගෙත්ත පරිබ්‍රාජිකයාට කිවු ගින්න උපමාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා