ජීවිත ගැටළු සහ විසදුම්මරණය දිරා කුනුවී යෑම

දිරා කුනුවී යෑම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා