නිවන් මග ඒකායන නිවන් මග

ඒකායන නිවන් මග යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close