නිවන් මග උපාදානය කරගත් තැන

උපාදානය කරගත් තැන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close