නිවන් මගසතර මාර්ග ඵලසෝවාන් ඵලය සක්විති රජ ට වඩා වටින දේ

සක්විති රජ ට වඩා වටින දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close