දාන කථාපූජා ලෞකික ඥාණ ගෝචර විෂය

ලෞකික ඥාණ ගෝචර විෂය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close