දාන කථාපූජා ගරුකල යුත්තන්ට ගරුකිරිම

ගරුකල යුත්තන්ට ගරුකිරිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close