දාන කථාපූජා බුදුන්ට ආසන පැනවිම

බුදුන්ට ආසන පැනවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close