අභිධර්මය සම්පයුත්ත පටිච්චසමුප්පාද

සම්පයුත්ත පටිච්චසමුප්පාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close