අභිධර්මය හේතු පටිච්චසමුප්පාද

හේතු පටිච්චසමුප්පාද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close