අභිධර්මය උප්පාද, තිථි, භංග අවස්ථාවේදී සිදුවන චක්‍ර

උප්පාද, තිථි, භංග අවස්ථාවේදී සිදුවන චක්‍ර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close