අභිධර්මය සියල්ල සිතෙන් තොරා ගැනිම

සියල්ල සිතෙන් තොරා ගැනිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close