නිවන් මග දැනෙන මට්ටම

දැනෙන මට්ටම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close