නිවන් මග ධර්මය දකින ප්‍රමාණයට ධර්මප්‍රසාදය ඇතිවීම

ධර්මය දකින ප්‍රමාණයට ධර්මප්‍රසාදය ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close