භාවනාව තත, අවිතත, අඥ්ඥතත

තත, අවිතත, අඥ්ඥතත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා