භාවනාව දහම් ගුනය පෝෂනය වීම

දහම් ගුනය පෝෂනය වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා