පහක් වඩන විට හතක් වැඩීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා