නීවරන ඉවත්වී විවරන වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා