ලාභ කීර්ති ප්‍රශංසා අසාර බව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා