මල් පූජා කිරීමේදී පොනෙන දේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close