මග නැණ පසුව පහලවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා