පූර්වභාග නුවණ පළමුව පහලවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close