භාවනාව කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය 34

කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close