භාවනාව කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය

කර්මස්ථාන වඩන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close