භාවනාවවිදර්ශනාව දස අකුසල් කරන්නා වූ මානසිකත්වය දුරුවිම

දස අකුසල් කරන්නා වූ මානසිකත්වය දුරුවිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා