භාවනාවවිදර්ශනාව ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම

ධ්‍යාන ලැබීම සිදුවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා