භාවනාවවිදර්ශනාව සමත විදර්ශනා යුගලාන්ද වැඩේ

සමත විදර්ශනා යුගලාන්ද වැඩේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා