භාවනාවවිදර්ශනාව නීවරන සමත කරන හෙයින්

නීවරන සමත කරන හෙයින් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා