නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ගිනි නිවී ඇති බව දැනීම

ගිනි නිවී ඇති බව දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close