නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල අනුකම්පාව

අනුකම්පාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close