නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල අසුභය වැටහීම

අසුභය වැටහීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close