නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී නිවීම දැකීම

ආර්ය මාර්ගය වැඩීමේදී නිවීම දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close