නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල රාග ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය වීම නිවනයි

රාග ද්වේෂ මෝහ ක්ෂය වීම නිවනයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close