නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල නිවනට වැරදි උපදෙස් දීම

නිවනට වැරදි උපදෙස් දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close