නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම

අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ වශයෙන් බලා අසාර බව දැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close