නිවන් මගසතර මාර්ග ඵල මාර්ග ඵල ස්වාභාවය

මාර්ග ඵල ස්වාභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close